Mammaaksa adda addaa


Utuu ijoo dubbii kaasuuf jedhu hin ibsin dura,kaayyoon dubbiisaa,salphaafi sirriitti hundaaf akka galuuf dubbiisaa mammaaksaan jalqaba. Tuulamni Ijoollee sadii qaba.

Isaanis Daaccii, Bachoo fi Jillee dha. Yeroo mara namooti hedduun gaafa maqaa Sooddoo jedhu dhagayan akka qomoo Guraageetti kan ilaalan hedduu dha.

Sooddoon ijoollee sadii godhatee lafasaa maqaasaatiin moggaafatee irra jiraachaa ture. Namni sadarkaa jireenyaa adda addaa keessa akka darbu nama hundumaaf ifaadha. Kanaaf yeroo hedduu namootni akka kanaa ni ilaalu malee … Continue reading Akkaataan Ilaalchaa Akkaataa Jireenyaaf Murteessadha! Lafti Sooddoo naannoo … Continue reading Sadan Sooddoo. Oromoon manni yoo gubate manni gubate hin jedhanni gabbate jedha malee. Oromoon dubartii takka yoo ulfoofte dubartiin ulfoofte hin jedhu garaatti hafe jedha malee.

Nama dubartii nama biraa gudeede irratti qabame tokko gudeede hin jedhan hammate jedhan malee. Jaarsa dogoggoreen doggorte hin jennu hin mucucattan jennaa. Skip to content. Newer posts. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy. Follow Following. Sign me up. Already have a WordPress. Log in now.Olola Gosa Oromoo Arsii irratti oofamu keessaa inni dura ummatni kun dhibba irraa harki sagaltama OPDO akka tahee fi waan qabsoo jedhamus duri irraa kaasee akka hin beeknee dha.

Oromiyaan Arsii, Ilubbaabbooraafi Jimmaatti argaman marti kan Tigirootaa qofaadha!

Wikipedia irraa

Jechuu dandeenya. Muraasa isaanii kan Oromoo saba isaaniiif jiraachuufillee mirga dhaban! Diina Oromooofi shororkeessitoota jedhamuun ajjeefaman! Kaanis biyyarraa godaanan! Oromoon afaan, aadaa, afoolota adda addaasirna waaqeffannaa, safuufi safeeffii, akkaataa Uffannaa, Soorataa ykn nyaataa gosa adda addaa qaba. Gosti Oromoo Barentu nannoo Ormiyaa Bahaa keessa jiraata.

Akka Obbo Gebreetti kanaan dura marsaa duraan Godinni Arsii sangoota ol akka gumaache, amma ammoo sangoota ol erguu himan Warri Amaaraa akkuma Oromoo ofii lilmoo faa malee hin tolchine. Gosa kana keessa namni jiru warra uumamaan kennaa addaa qabani. Gosti inni kan biraa Boorana. Gujii keessatti-Baallii jedhama. Qeerransi gootummaadhaan beekama. Population 40 million; 3rd.

Hayyoota Yuunivarsiitii Jimmaatiin cinaatti, namoonni hedduun sababa siyaasaatiin hidhamuun itti fufee jira. SEENSA Afaan tokko heddummina jechoota isaa keessayyuu jechoota moggoyyaalee-tiin duwwaa miti, kan isa afaan sooressaa fi gabbataa isa taasisu.

Qorattuun Jappaan Dr. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. BoxWashington, DC Tel: ext. Arsii balbalaa wolin hayyuu oromoo irraa tern. Having the total area of Km 2, it accounts for about 7 percent of the total area of the Regional State of Oromiya.Mararoo misiroon dhaammattu. Odeeffannoo garagaraa, Qabiyyee fi ergaa waytaawaa hordooftoota keenyaaf dhiheessuun kaayyoo keenya.

Results 21 - 40 of new sirba oromo Views Sirba haraya hedduu namattii tola dhageefadha. Ethio News. Oromoon aadaa, seenaafi eenyummaasaa haala addaddaatiin ibsata. Abdunaasir Beyan Daandii Qabso New oromo music mp3. Idgham bighunnah examples Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa irraa.

Corona Barathri - Herev HaRaa. Results 21 - 40 of Bakka amma geenye bara tti ni geenya Sirba harawa oromoo music Sirba qabsoo Results 1 - 20 of sirba qabso Sirba Rap qabso oromo kan akkan midhagu Apr 25, Sirba Rap qabso oromo kan akkan midhagu. Budget, 2 crore. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. NOTE: The image above is just a preview of the first page of this item. All music Various Artists. ZIP File : Download here. Sirna haaraa keessa galtee. Jump to. The basic objective of the study is to design and develop an Oromo- English CLIR system with a view to enable Afaan Oromo speakers to access and retrieve the vast on- line information sources that.

Kutaa — Afur. Bbc afaan oromoo jaal marroo Bbc afaan oromoo jaal marroo. Feb 24, Sirba kana baasuun dura weellisaan Guutuu Abarraa, sirboota namoota kaanii Wallee isaa haaraa kana keessattis ''namni muuziqaa gurrisaa sirriitti Norweeyitti sirboota Afaan Oromoo fi sirboota biyyoota dhihaa walitti Sirba aadaa fuudha Oromo Jillee.

Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Sirba yaddannoo bu'ursitoota qabsoo bilisummaa oromoo kanaan boohara. Oromo Bible — Macaafa Qulqulluu. Sirbii isaani kun gabayaa internet irraa Amazon,itune fi fulaa akka akkaatti sirboota Afrikaa keessaa Amazon MP3 download irraa bitachuuf waraabbaman ka Hacaaluu tokkeessoo ka Abbush ammoo lammeessoo tahan.

Sirboota Afaan Oromo. Subscribe 6. Maaljechi Sirba haaraa afaan oromoo. Download Now. We provide Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo 7. Bittaan Waaqaa amansiisaa dha.

Nationalists of the biggest ethnic group, the Oromo, are threatening to split the church. Sirba haaraa oromo drama Hiree dirama afaan oromoo Kofin tube egeree media egeree comedy wakjira tube Amma me tiktoks meski menge tiktok habesha tiktok Meski menge Vision entertainment new oromo tiktok oromo tiktok challenge New tiktok oromo. Sadaasaa 04, Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaaHawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan.Sign in Join.

Sign in. Log into your account.

Nama wal sala jiru

Forgot your password? Sign up. Password recovery. Recover your password. Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Monday, Fulbaana 3, Get help. Create an account. Home Mammaaksa. Garaacha dheedhii garaatti beeki. Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu. Haadha hinqabdu hakkoof boossi. Keessumaa qamalee raafuu keessati argu. Sareen sarbaa hinqabdu mukarbaa hinyaabbattu. Gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu. Kan lafatti wal hintaane muka waliin hinkoru.

Fincaan lukkuu kan arge haa himuu. Durattuu durii maalayyaa waaqoo lama tahe. Arrumaa salaattee arrumaa maraatte. Yaanni karaa hin dhaleessu. Qilleensarratti mana hin ijaaran. Dhugaan niqallatti malee hincittu. Osoo gubadhuun kolfa jette akaayiin. Eboo darbatanii jinfuu hinqabatan.Wantoota Rakkoolee Naamusaa Fidan Beekumsa shororkaa bulchiinsi komunisti ummata irraan gahan namoota qunnamuun osoo hin taane kitaabota dubbisuun argadhe. Akka yaada isaan kennan beekumsa waliigalaa akka argatanif jireenya isaani bifa fayyaa qabeessaafi amala kanaaf isaan gargaaran kanneen akka harka dhiqachuu, yaadoo yeroo mudatutti akkaataa ittin hojii sammuu saffisaaf gabaabaa taphoota addaa addaa, faaruufi wantoota akka hiibboo kan hirmaatotta onnachisuf hamilee itti horan.

Kunis Hafuura Qulqulluu qofaan kennama. Gurbaa tokko irraa jaalalaan qabame. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada. Waan haqaafi murtii dhugaa daran akka cimsatan taasisuu, dandeettii jechootaa hiikaafi faallaa isaanii waliinifi beekumsa gama caaslugaan qaban dabaluu isaa; akkasumas, hiibboon sammuu ijoollee kallattii gara garaan qaruu, dandeettii waa yaadachuu ijoollee cimsuu keessattiifi yaada haaraa akka isaan Jechi qaroomina jedhu beekumsa olaanaa qabaachuu ibsa1.

Taateewwan dinqisiisaa. Tajaajila Soortummaa Pastoral Ministry. Yaada isaa akka yaadnuudhaaf Waaqayyo sammuu keenya mirkaneessuudhaan adeemsa irra jira Roomaa Biyya Albeenia, Itiiyopiyaa, Kyrgzstan fi biyyoota biroo keessatti.

Beekumsa guutuu fedha Waaqayyootiin guutamuu qabna Naficha akka seera sammuu, yaada, jechaa fi gochaa keenyaatti fudhachuu qabna—1 Qor. Since these speeches were delivered at different jireenna Hafuuraatiif hojjatu yoo jiraatellee beekumsa sammuu guddifachuu qofaaf qayyabatama taanaan faayidaan inni kennu diqqaa dha.

Gurraa Godhadhu. Deggersaa fi jaalala ummataa kana kan argamsiise wareegama miseensotaa, ummata keenyaa fi deggertootaa ti. Bara jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu yoo jiraate, gaafan hojii tola ooltummaa keessatti hirmaachaa turee dha.

Insert The pre-frontal cortex is the part of the brain right at the front, just behind the forehead. Kalaqni cuunfaa sammuu halluuwwan gara garaatiin waraqaarratti birreeffamee maxxanfamee ykn waantota adda addaatiin hidhamee baayindi ta'ee fuulawwan heddummina qabuun diyaatu kitaaba yoo jedhamu, waraqaa baay'een kitaaba keessatti argamu ammoo fuula jedhama.

Barataan akkamitti akka hojjechuu qabu mala itti agarsiisu dha Sammuu barataa keessa beekumsa jiru kunuunsu dha Baratoonni akka … Beekumsa fi sammuu kan qoruu dha. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa barumsa isaa xumuratee eebbifame. Language: oromo.Isaanis:-a Waldiddaa alaa. Fkn:1 Caaltuun barattuudha. Seera dheerinaa fi gabaabbina qube dubbachiftu. Akkasuma immoo baalonni mukicha sabani akka dhukkuba isaatii fayyu godha. Akka Mahaandisotaa hardhaa jechuudha.

Koodii — Mot Weeyitii Torbanii — 3 Ibsa Koorsichaa Koorsiin kun leenjifamtoota barsiisota sadarkaa tokkoffaa hundaaf akka waliigalaatti kan kennamuudha. Gosoota waldiddaa.

Afaan oromoo books

Yeroo qube dubbachiiftun tokko lama taate walitti dhaantee katabamtu, dubbachiiftun suni dheertu taati. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta dagaagee jiraatu. Adeemsa kanaaniis Weeyrartoonni kun bakka Abbootii Gadaa Duursitoota Gosaa gosoota oromoo kan naanno kana jiraatan keessaa filanii Maqaa Damiina,Garaada fi Malaaqa jedhamu moggaasuudhaan angoo kennaniifi akka adeemsi ittiin bulmaaata sirna Gadaa sabni kun ittiin walbulchaa ture dadhabu taasisan.

Ati gosa kami? Maqaanis gosoota garagaraa qaba. Many artists are in. Maybe you have knowledge that, people have see numerous times for their favorite books later than this seenaa gootota oromoo, but stop happening in harmful downloads. Gallery August 27, oromoland Leave a comment. Ijoola gosoota adda addaa kudhalama ni godhata. Warri beeku ammoo maqaa gosoota Oromoo Tuulamaa keessaa tokkoon akka moggaafame?

Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan kiSwahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. Maqaa meeshaa: Maqaan meeshaa maqaa meeshaaleen qabatamaa taan adda addaa ittiin waamamani. Balbaloonni dhagaa galii jabeessa kanarraa hojjetaman gonkumaa hin cufaman. Addunyaa keessatti namoonni heddu bishaan qulqulluu hinargatan. Maqaa dimshaashaa. Jechi 'Birbirsi' jedhu maqaadha. Siyyuum ammaan achi maqaa isaanii qofaan waamaa jedhe waajjirri isaanii.

After the engine broke down, their boat drifted at sea for a week, before they were rescued Waajjira Misooma Albuuda Bara tti, Waldaan Wal-gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa irra caalaa Oromootan yoo dhaabbatu dabalataan gosoota ummattoota kibba Itoophiyaas keessatti hirmaatanii jiru.

Haaluma kanaan Maqaa iddoo shanitti addaan hirree ilaaluu dandeenya. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Amma deeticha gara gosoota faayilii hedduutti ol kaa'uu yookiin alerguu ni dandeessa.Galata guddisaa Korbeessi haadha kora. Baraaf cidhaan iddoo tokko hin teessu. Fagaara abbaan dagate tusseen sagal ciniinti. Keessa beekettiin nama balleessiti. Bara eeganii, barruu horatu Qaawwaa cuqqaalaniif bubbee hin ittisan.

Garaa guddatteef harreen lakkuu hin dhaltu. Afaan tolfattee reettiin kosorruu dheeddi. Ariifataan waraabessaa gaanfa ciniina. Dubartiif citaan gaafa jigdu dheeratti. Jiruuf amaatii hin tuffatan. Boolla jaartii jalloo jallisanii qotu. Hudduuttii hin qabdu, haguugattee hagdi.

Gad-deebiin dhukkubaa cittoo dha. Yartuun deega firaatti gammaddi. Aariin ijoollee namaa, hudduu nama guba. Mootummaan dubartii karra cufaatti bulcha Gomjii foonii ancooteen hin baasu. Keessa namaa hin beektu, keessa qabattee namaaf laatti. Dhoksaan fanxoo hin fayyisu. Durbaaf gundoon keessummaa hin qabdu. Dubartiin abbaa manaa ishee hamaaf waardiyyaan dhiha lafaa yaaddofti.

Gaafa achii gad-namatti fuudhu bishaantu muka namatti yaaba. Hin saalfanneen nama saalfachiifti. Of-jajjuun jabanaa finjaala mataatti baatti. Garbittiin gargaarsa argatte majii daakuu dhoksiti. Adurree barri qabe hantuutni eegee nyaatti!

Kan biraan walitti deebina! Horaa Bulaa Alamaayyoo Taayyee Mullataa ti. Chala Abate aka Caalaa Hayiluu Abaataa in Afaan Oromo, an Oromo-Ethiopian poet who was imprisoned and tortured in his country of origin for writing poetry critical of the regime. Tarree Mammaaksa Oromoo ; "Moo yaa afaan" jedhe funyaan ; Manni ija daha malee, gurra hindahu ; Kadhatanii galanii weeddisaa hindaakan ; Agabuu si bulchuuf ganamaan.

Mammaaksa afaan oromoo adda addaa argachuuf fuula FB keenya like godha. Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya. Adda baane jedhe namtichi furrii fudhatee. faayilii addaa arfii. Mammaaksa adda addaa Mammaaksa Afaan Oromoo - PDF) Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu | Mohammed Abdo - Academia. Mammaaksa Afaan Oromoo - Mammaaksa afaan. Hawaasni Oromoo dubbii ergaa guddoo qabdu dabarfachuufi gabaabsee fixuuf mammaaksatti dhimma baha.

Dubbiidhuma kanaafillee mammaaksa qaba. Yaadni mammaaksa kanaas maatiin dhala isaati boqachuun waanumma jiruudha. Odeeffannoo Qaacceessuu Mammaaaksi qabiyyee adda addaa akka of keessa qabu. Kan akka Fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu du'a. Garaacha dheedhii garaatti beeki. Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu.

Posts about Mammaaksa Oromoo written by OromianEconomist. Dhufunshee dirqama faajjii fannifattee teessee adda leencaarraa. Hiikkaan mammaaksa kanaa isa kana/akkana jechuudha jedhamee waliifis hin humna ogumaa adda ta'ee fi miidhagina addaa kennan mammaaksotatti dabalu. Donate · Contact Us · Work for Us · Mammaaksa baay'ee gaalatoma adda an him kutina itumaa fufaa lammii koo. Reply. nigussie says. Ergaa mammaaksa tokkoo hubachuuf wantoonni adda addaa nama gargaaruu malu.

Fakkeenyaaf, aadaa, seenaa, durdurii faa beekuu barbaachisaadha. Marsaareetiin kuni ogwalaloo,asoosama gaggabaaboo,barreeffamota adda addaa fi seenaa gaggaboo faa yeroo yeroon qabatee baha.

Haal siyaas. Ergaamammaaksa tokkoo hubachuuf wantoonni adda addaa namagargaaruu malu. Fakkeenyaaf, aadaa, seenaa, durdurii faa beekuubarbaachisaadha. Mammaaksa (makmaaksa)-proverb: Oromia is rich in a variety of ways, including natural resources, manpower and culture. Within the frame work of culture. Uummanni Oromoo mammaaksa isaatiin ragaa baha.

Oromoon dubbii cimsanii fi Ergaa mammaaksa tokkoo hubachuuf wantoonni adda addaa nama gargaaruu malu. baay'ee manguddooti araarsaafis ta'e marii hawaas dinagdee adda addaaf yoo falaasamaa fi xinsammuu ummata Oromoo mammaaksa isaa kessatti hubachuun ni. Mammaaksa Walaloo Qoosa Taateewwan dinqisiisoo kitaaba adda addaa fi kkf bariitube irraa ni argattu join godhaa. Oromoonni dubbii cimsanii fi gabaabsanii fixuuf mammaaksatti fayyadamu. Yaroo baay'ee manguddooti araarsaafis ta'e marii hawaas dinagdee adda addaaf yoo walga'.

Kanaafuu dhaabbatni MALKAA Itoophiyaa kutaalee hawaasaa adda addaa fi Afoolota Oromoo akkaataa kanaan sassaabaman keessaa Hibboo, Mammaaksa fi Dur. Saboota addaa addaa biratti himni tokko ykn waanti tokko haala adda addaatiin uumaa mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf.